Nieznane karty historii harcerstwa

Listopad 5, 2012

Regulamin konkursu na projekt edukacyjny

o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Jerzego Kiszkiela

pt.  „Nieznane karty historii harcerstwa”

PATRONAT

Podlaski Kurator Oświaty

ORGANIZATOR

– Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego w Łomży.

ADRESACI

Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, w szczególności z terenów działania dawnej Chorągwi Łomżyńskiej ZHP im. SGO „Narew”(obecne powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski).

CELE KONKURSU

– rozbudzenie zainteresowania historią harcerstwa w swojej miejscowości,

– włączenie jak największej grupy dzieci, młodzieży i nauczycieli w zbieranie materiałów dotyczących harcerstwa w środowisku działania grupy realizującej projekt,

– zebranie materiałów o działalności drużyn zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich
w najbliższym uczniom środowisku,

– opracowanie biogramów instruktorów harcerskich, którzy działali w lokalnym środowisku,

– wyłonienie najlepszych projektów i opublikowanie ich w książce „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” tom III oraz w wydawnictwach Chorągwi Białostockiej ZHP,

– inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej,

– mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł historycznych oraz prezentowania historii harcerstwa z miejscowości w interesującej
i twórczej formie,

– upowszechnianie ideałów harcerskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

– inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i czynnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości poprzez dokumentowanie działalności harcerskiej w środowisku działania dzieci i młodzieży.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY

Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonana przez uczniów
w ramach obowiązkowych projektów edukacyjnych realizowanych w gimnazjum.

Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:

– być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem zebranych przez autora samodzielnie źródeł historycznych np. dokumentów pisanych (w tym: aktowych, epistolarnych
i historiograficznych), wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii, proporców, proporczyków, odznak, emblematów itp.,

– dotyczyć konkretnego środowiska, w którym działały drużyny zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie. Może przedstawiać losy ludzi z nimi związanych, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany,

– mieć własny tytuł adekwatny do zawartości,

– mieć interesującą, dowolnie wybraną przez autora formę.

DOPUSZCZALNE FORMY PRACY

– praca pisemna,

– zbiór zdjęć z opisem i komentarzem autora,

– audycja radiowa,

– film dokumentalny,

– strona internetowa,

– prezentacja multimedialna,

– praca łącząca kilka z ww. form.

Prace muszą być wykonane w formie elektronicznej. Do pracy należy dołączyć wersję elektroniczną (nośniki: płyta CD lub DVD) zapisaną w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Windows Media Player). Konieczne jest podanie źródeł, z których korzystał autor projektu (bibliografia). Wymagane jest załączenie do pracy zwięzłej charakterystyki projektu (ok. 1 strona). Zespół autorski może liczyć dowolną liczbę osób.

TERMINARZ KONKURSU

Do 25 września 2012r. – ogłoszenie konkursu w mediach, na stronie internetowej Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży (www.zhp.4lomza.pl) i poprzez informacje wysłane do szkół za pomocą poczty elektronicznej.

Do 11 listopada 2012r. zgłoszenia do udziału w konkursie na adres email: biurozhplomza@vp.pl lub dorotka_g@ op.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży, ul. Polowa 11 A, 18-400 Łomża, z dopiskiem: „Zgłoszenie – konkurs na projekt edukacyjny”. Formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie www.zhp.4lomza.pl) powinien być podpisany przez dyrektora szkoły.

Do 31 maja 2013r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży, ul. Polowa 11 a 18-400 Łomża, z dopiskiem: „Konkurs na projekt edukacyjny”.

20 czerwca 2013 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz stronie Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży. Powiadomienie laureatów o wynikach za pomocą poczty email.

28 września 2013 r. – wręczenie nagród podczas uroczystości związanych z obchodami stulecia harcerstwa łomżyńskiego w Łomży.

OCENA PRAC

Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Komendanta Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Komisja weźmie pod uwagę:

– merytoryczną poprawność prezentowanych problemów,

– unikalne i samodzielnie zdobyte przez autorów źródła historyczne,

– twórczy charakter pracy,

– interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia,

– przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym (np. działalność drużyny/drużyn na tle wydarzeń w danym środowisku lokalnym, a także wydarzeń w kraju),

– wzbudzenie zainteresowania projektem w lokalnej społeczności,

– wykazanie się takimi umiejętnościami jak: praca w zespole, formułowanie własnych opinii, poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z różnych źródeł.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia rzeczowe oraz honorowe dyplomy autorom projektów.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane w III tomie książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” lub innym wydawnictwie o tematyce harcerskiej wydawanym  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego, Chorągiew Białostocką ZHP lub Muzeum Harcerstwa.

PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane
w Komendzie Hufca ZHP w Łomży oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzinach swojej działalności, głównie edukacyjnej, publicystycznej oraz  naukowej.

Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.

Prace należy składać w siedzibie Komendy Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży,
ul. Polowa 11 a 18-400 Łomża.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy za pomocą poczty email: biurozhplomza@vp.pl lub dorotka_g@op.pl

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.zhp.4lomza.pl

 

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*