Statut

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego

 

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego, zwana dalej Stowarzyszeniem Przyjaciół jest patriotycznym stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa polskiego.

§2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego może używać skrótu SPHŁ.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§4.

Siedzibą władz Stowarzyszenia Przyjaciół jest miasto Łomża.

§5.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół opiera się na pracy społecznej członków. Mogą należeć do niego instruktorzy ZHP, seniorzy harcerscy, przedstawiciele życia społecznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego oraz administracji państwowej i samorządowej, a także rodzice harcerek i harcerzy. W SPHŁ mogą znaleźć swoje miejsce wszyscy, którzy sympatyzują z harcerstwem i wyrażają chęć niesienia mu pomocy. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników w celu prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6.

Stowarzyszenie Przyjaciół może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ 2.

Charakter, cele i zadania

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego (SPHŁ) jest samodzielną organizacją społeczną, apolityczną, zrzeszającą osoby, które chcą nieść pomoc harcerstwu łomżyńskiemu.

§2.

Głównymi celami działania SPHŁ są:

1) propagowanie idei harcerskiej wśród dzieci i młodzieży oraz  rodziców i w środowisku działania, a w szczególności:

a)      stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,

b)      nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,

c)      upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,

d)      stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

e)      upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

2) tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa łomżyńskiego,

3) pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

4) prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej, profilaktycznej

§3.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w następujących obszarach: kultura, kultura fizyczna, oświata, edukacja, dobroczynność, pomoc społeczna, działalność charytatywno-opiekuńcza,  ochrona zdrowia, ochrona środowiska, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, bezpieczeństwo publiczne, wychowanie patriotyczne.

§4.

Głównymi zadaniami SPHŁ są:

1) pogłębianie wśród rodziców i dorosłego społeczeństwa poczucia współodpowiedzialności za wychowanie dzieci i młodzieży,

2) Wspieranie działalności jednostek harcerskich działających na terenie działania Hufca Nadnarwiańskiego ZHP, a w szczególności:

 • wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 • podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych społecznie i niezaradnych życiowo;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom,
 • działanie na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
 • troska się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtujące postawy patriotyczne,
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz ochrony zdrowia,
 • dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa łomżyńskiego oraz ochrona i udostępnianie ich do celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 • przygotowanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
 • prowadzenie działalności dydaktyczno -wychowawczej

3) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej przez jednostki harcerskie skupione w Hufcu Nadnarwiańskim ZHP oraz na działalność na rzecz członków stowarzyszenia

4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędnego zaplecza technicznego, lokalowego, sprzętowo-materiałowego,

5) promowanie zasad moralnych i wychowawczych harcerstwa.

6) pomoc w prezentowaniu dorobku harcerstwa władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności.

ROZDZIAŁ 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających,
– członków honorowych,

§2.

Członek zwyczajny
1) Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2) Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3) Członek zwyczajny ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

– uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
– zgłaszać w formie pisemnej opinie, wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia
– korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4) Członek zwyczajny ma obowiązek:
– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich, o ile są uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia
– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

§3.

Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§4.

Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§5.

Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
– popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
– zwyczajne,
– nadzwyczajne.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd „Stowarzyszenia”.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
– z inicjatywy Zarządu,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

5. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
7. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
8. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
9. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

13. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

§5.

Walne Zebranie Członków:
– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
– wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

–    uchwala budżet,
– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

–    podejmuje uchwały w sprawie majątku stowarzyszenia
– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§6.

Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 5 osób (w tym Prezesa). Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

3. Liczba kadencji w Zarządzie jednej osoby nie jest ograniczona.
4. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.

5. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

7. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku.
8. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
– kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,

– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

– zwoływanie Walnych zebrań Członków
– realizacja budżetu Stowarzyszenia,

–    uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
– zarządzania majątkiem

– organizowanie i prowadzenie działalności statutowej

– nadzoru nad sposobem wykorzystaniem pozyskanych funduszy

– zawieranie umów z innymi podmiotami,

–    zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
– składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw,
– reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
– uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

– podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

–    prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

–    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
– ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
– zatrudnianie Dyrektora biura,
–  inne sprawy określone w Statucie.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub skarbnik.

9. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. i im przewodniczy.
10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
11. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

12. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.

14. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor biura Stowarzyszenia z głosem doradczym.
15. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.
16. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
17. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

18. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
19. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

20. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w pkt.5.
21. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład spośród członków zwyczajnych  Stowarzyszenia. W ten sposób można powołać nie więcej niż ½ członków Zarządu.

§7.

Do zadań Dyrektora biura należy:
a) organizacja pracy biura Stowarzyszenia, przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania, Zarządu oraz współudział w realizacji podjętych uchwał,
b) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
c) kierowanie pracą biura i personelu etatowego,
d) wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,
e) podejmowanie decyzji, z których wynikają zobowiązania majątkowe poniżej 1.000,00 PLN,
f) inne sprawy określone w przepisach odrębnych niniejszego Statutu i w regulaminie pracy Zarządu.

§8.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

§ 9.

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, działających łącznie.
2. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie i czasie.

Rozdział 5
Majątek i gospodarka finansowa

Majątek Stowarzyszenia składa się z :
– składek członkowskich członków zwyczajnych,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
– wpływów z działalności statutowej,
– dochodów z majątku Stowarzyszenia,
– dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
– dotacji i kontraktów państwowych,
1. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§1.

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§2.

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi wszelkie czynności związane z likwidacją Stowarzyszenia. Całość majątku po likwidacji stowarzyszenia zostaje przekazana wskazanym jednostkom harcerskim Hufca Nadnarwiańskiego ZHP po uprzednim zaspokojeniu zobowiązań Stowarzyszenia.