Nasze cele

Głównymi celami działania SPHŁ są:

1) propagowanie idei harcerskiej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i w środowisku działania, a w szczególności:
a) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
b) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
d) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
e) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

2) tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa łomżyńskiego,

3) pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.